ЭМ АИ Ю ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Элсэлттэй холбоотой харилцах утас
Элсэлтийн алба / оффис дугаар   7000-7447, 7000-7448
Элсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Хонгор   96600774
Элсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энхмандах 96609093
Онлайн элсэлтийн линк http://www.miu.edu.mn/i/Undergradeuate