Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль

Эрхэм зорилго

Дэлхийн спортын чиг хандлага, нийгмийн шинэ харилцааны үеийн боловсрол, биеийн тамир, спорт, эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцүүлэн, хөрвөх чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх таатай орчин бүрдүүлж нийгэмд үйлчилэхэд оршино.