Монгол улсын боловсролын их сургууль

Математик, байгалийн ухааны сургууль

Математик, байгалийн ухааны сургууль

Бүрэлдэхүүний сургууль

Сонгох боломжтой Бакалаврын багц хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нарийвчилсан чиглэл /сонгон мэргэших/

Шалгалт тооцох хичээл

Онооны харьцаа

Босго оноо

1

Математик, байгалийн ухааны сургууль

Багш, математикийн боловсрол

Математикийн багш

Математик

100%

400

Мэдээлэл зүйн багш

Багш, байгалийн ухааны боловсрол

Физикийн багш

Физик

100%

400

Химийн багш

Хими

Биологийн багш

Биологи

Газарзүйн багш

Газар зүй