Монгол улсын боловсролын их сургууль

Багш, бага ангийн хөтөлбөр

Багшийн сургууль /Багш, бага ангийн хөтөлбөр/

Бүрэлдэхүүний сургууль

Сонгох боломжтой Бакалаврын багц хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нарийвчилсан чиглэл /сонгон мэргэших/

Шалгалт тооцох хичээл

Онооны харьцаа

Босго оноо

1

 Багшийн сургуулийн салбар  Багшийн сургууль

Багш, бага ангийн  боловсрол

Бага ангийн багш

Монгол хэл 

Математик

50%                     

50%

400          

   400