Монгол улсын боловсролын их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Багшийн сургууль /Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол/

Бүрэлдэхүүний сургууль

Сонгох боломжтой Бакалаврын багц хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нарийвчилсан чиглэл /сонгон мэргэших/

Шалгалт тооцох хичээл

Онооны харьцаа

Босго оноо

1

Багшийн сургуулийн салбар           Сургуулийн өмнөх насны сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны  боловсрол

Cургуулийн өмнөх насны боловсролын багш

Монгол хэл 

100%

400