Монгол улсын боловсролын их сургууль

Боловсрол судлалын сургууль

Боловсрол судлалын сургууль 

Бүрэлдэхүүний сургууль

Сонгох боломжтой Бакалаврын багц хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нарийвчилсан чиглэл /сонгон мэргэших/

Шалгалт тооцох хичээл

Онооны харьцаа

Босго оноо

1

Боловсрол судлалын сургууль

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажилтан

Монгол хэл

100%

400

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлаач

Насан туршийн боловсрол

Насан туршийн боловсрол

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

Боловсрол судлал

Боловсрол судлаач