Монгол улсын боловсролын их сургууль

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль 

Бүрэлдэхүүний сургууль

Сонгох боломжтой Бакалаврын багц хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нарийвчилсан чиглэл /сонгон мэргэших/

Шалгалт тооцох хичээл

Онооны харьцаа

Босго оноо

1

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Багш, монгол-хэл уран зохиолын боловсрол

Монгол хэл-уран зохиолын багш

Монгол хэл

100%

400

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

Нийгмийн ухааны багш

Нийгмийн тухай мэдлэг

100%

400

Түүхийн багш

Түүх

100%

Багш, гадаад хэлний боловсрол

Англи хэл, орос хэл,                хятад хэл, солонгос хэл, герман хэл, япон хэл

Англи хэл, орос хэл аль нэг нь

100%

Хэл, уран зохиол

Хэл, уран зохиол

Монгол хэл

100%

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч

Монгол хэл