Монгол улсын боловсролын их сургууль

Урлаг, биеийн тамирын сургууль

Урлаг, биеийн тамирын сургууль 

Бүрэлдэхүүний сургууль

Сонгох боломжтой Бакалаврын багц хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нарийвчилсан чиглэл /сонгон мэргэших/

Шалгалт тооцох хичээл

Онооны харьцаа

Босго оноо

1

Урлаг, биеийн тамирын сургууль

Багш, урлагийн боловсрол*

Дүрслэх урлагийн багш

Ур чадвар

Монгол хэл, математик, нийгмийн ухаан аль нэг нь

70% : 30%

400

Хөгжмийн багш

Ур чадвар

Зурагзүй дизайны багш

Ур чадвар

Монгол хэл, математик, физик аль нэг нь

Дизайн технологийн багш

Ур чадвар

Математик, физик аль нэг нь

Хувцасны дизайнер

Ур чадвар

Монгол хэл, математик, нийгмийн ухаан аль нэг нь

График дизайнер

Ур чадвар

Багш, биеийн тамирын боловсрол*

Биеийн тамирын багш

Ур чадвар

Дасгалжуулагч /сагсан бөмбөг, волейбол/

Ур чадвар

Аялал жуулчлал

Монгол хэл

100%